פרשת השבוע

החוג למחשבת ישראל בחסות אגודת הסטודנטים

Archive for the ‘שופטים’ Category

שופטים – משפט המלוכה בישראל

Posted by toraportion ב- 20 באוגוסט 2009

בפרשת שופטים מצווים ישראל על סדרי המשפט והיושר בכל מקום, "שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק, לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך" (דברים טז, יח-כ), הנושא העיקרי של מינוי השופטים הוא המגמה האלוקית העליונה, לעשות צדקה ומשפט, זו הסיבה שבגינה נבחר אברהם אבינו לקבל את כל הטובה, "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט" (בראשית יח, יט).

הפיסגה של המשפט הוא במינוי המלך, שהוא הסמכות העליונה, הוא האחראי העיקרי להעמיד את המשפט במדינתו ובארצו, וכך נצטוו ישראל, וגם זה בפרשה זו, למנות להם מלך מקרב אחיהם, והמלך בעצמו מצטווה לזכור תמיד את התורה, ובעיקר "לבלתי רום לבבו מאחיו" (דברים יז, כ), וכל זה כאמור להרבות צדקה ומשפט. וכך כתב הרמב"ם בספר המצוות "והמצוה הקע"ג היא שצונו למנות עלינו מלך מישראל יקבץ כל אומתינו וינהיגנו. והוא אמרו יתברך שום תשים עליך מלך". א"כ מינוי המלך הוא מצוות עשה, הוא פיסגת הקיום של הרעיון העילאי, לעשות צדקה ומשפט.

ברם, עיון בספר שמואל המתעד את מינוי המלך הראשון לישראל, מצטיירת תמונה אחרת לגמרי, כך מסופר שם, "ויהי כאשר זקן שמואל, וישם את בניו שופטים על ישראל, ולא הלכו בניו בדרכיו ויטו אחרי השוחד, ויטו משפט, ויתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה, ויאמרו אליו אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, עתה שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגויים" (שמואל א' ח, א-ד) לכאורה דרישה צודקת, מעוגנת בעובדות השטח, – בני שמואל השופטים בפועל לוקחים שוחד, נוטים אחרי בצע, וכן דרישה זו מגובה בפסוקים מפורשים בתורה. אבל למרבה הפלא, שמואל בעצמו רואה את הבקשה הזאת כבלתי ראויה, והקב"ה מסכים אתו, ובגדול. נמשיך לקרא שם, "וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו, ויתפלל שמואל אל ה', ויאמר ה' אל שמואל….כי לא אותך מאסו,  כי אותי מאסו ממלוך עליהם" (שם פסוק ו-ז).

לקרוא את המשך הרשומה «

Posted in ספר דברים, שופטים | מתויג: , , , , , , , | Leave a Comment »