פרשת השבוע

החוג למחשבת ישראל בחסות אגודת הסטודנטים

Archive for the ‘דברים’ Category

דברים – מבכי לתקוה

Posted by toraportion ב- 23 ביולי 2009

השבת שלפני תשעה באב נקראת שבת חזון על שם ההפטרה שקוראים בבית הכנסת בשבת זו המתחילה במילים "חזון ישעיה בין אמוץ" (ישעיה פרק א), העוסקת כולה בחורבן ירושלים. באופן קבוע פרשת השבוע של שבת זו היא פרשת דברים, בפרשה זו משה רבינו סוקר את האירועים שעברו על עם ישראל בארבעים שנות הנדודים במדבר

בתוך רצף האירועים הנזכרים בפרשת דברים, בתוך הדיבורים שמשה רבינו מדבר אל כל ישראל, נמצאת הפרשה העצובה ביותר בתולדותינו, פרשת המרגלים, משה שולח שנים עשר אנשים, הנכבדים ביותר בעם לתור את הארץ, לברר "את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא אליהן" (דברים א, כב).  הם שבים ומערערים את האמונה של העם בה', וגורמים עיכוב בכניסה לארץ של ארבעים שנה, והגרוע מכל, הם יוצרים מצב חדש, בו הארץ המובטחת כבר לא כל כך בטוחה, הם נטעו את השרשים לגלויות העתידות,כך לימדו חכמינו ז"ל (סנהדרין דף קד עמוד ב): "בכה תבכה בלילה", שתי בכיות הללו למה? אמר רבה אמר רבי יוחנן: אחד על מקדש ראשון, ואחד על מקדש שני. בלילה – על עסקי לילה, שנאמר (במדבר יד, א) ותשא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבה אמר רבי יוחנן: אותו  הלילה ליל תשעה באב היה, אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל: אתם בכיתם בכיה של חנם – ואני אקבע לכם בכיה לדורות".

לקרוא את המשך הרשומה «

Posted in דברים, ספר דברים | מתויג: , , , , , , , , , | Leave a Comment »

דברים-ביקורת בונה

Posted by toraportion ב- 7 באוגוסט 2008

ספר דברים הוא החמישי מחמשת חומשי התורה. ונקרא גם "משנה תורה". הגאון רבי אליהו מוילנא (הגר"א) מחלק את ספר "דברים" לשלושה חלקים. החלק הראשון כולל דברי תוכחה ומוסר לעם על חטאם במדבר. חלק זה פותח בתחילת ספר "דברים" עד לסופו של פרק ד. החלק השני, עניינו שיחזור חלק גדול ממצוות התורה, לעתים בתוספת טעם והסבר. גם מצוות שלא הוזכרו בספרים קודמים, נמסרו כאן. חלק זה פותח בפרק ה, ומסתיים בפרק כז פסוק ח. החלק השלישי, הוא מסכת הקללות והברכות, מסכת זו היא עניינם של הפרקים האחרונים בספר "דברים".

 פרשת דברים פותחת בדברים שאמר משה לעם ימים ספורים לפני מותו, כעין צוואה לעם שהנהיג אותו בנאמנות ובמסירות ארבעים שנה, וכך נאמר "אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה אֶל כָּל יִשְׂרָאֵל בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן" (דברים א, א)  ומסביר רש"י שהדברים היו דברי תוכחה. נשאלת השאלה, מדוע בחר משה רבנו דווקא עכשיו, בימים האחרונים שלפני מותו, להוכיח את העם על חטאיו לאורך ארבעים השנים?

הגמרא במסכת ערכין (דף טז עמוד ב) אומרת: "אמר רבי אלעזר בן עזריה: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח". כלומר צריך לדעת להוכיח, אמירת תוכחה זו אומנות. ננסה להעמיק בדבריו של משה רבינו לעם וללמוד מתוכם כיצד יש להוכיח.

לקרוא את המשך הרשומה «

Posted in דברים, ספר דברים | מתויג: , , , , , , | Leave a Comment »